• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

ดาวน์โหลด Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ "รัฐศาสตร์ฯ มช. 50 ปี ทำดีเพื่อสังคม"

Proceedings - การประชุมวิชาการระดับชาติ "รัฐศาสตร์ฯ มช. 50 ปี ทำดีเพื่อสังคม" (วันที่ 24-25 ธันวาคม 2557)
คลิกดาวน์โหลด
ประกาศ: 24 เม.ย. 2558

ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามของโครงการวิจัยทางเลือกเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

โครงการวิจัยทางเลือกเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย
โดย การศึกษาวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส “๕๐ ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกกรอกแบบสอบถาม
ประกาศ: 25 มี.ค. 2558

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินการบริการของร้านกาแฟสด

ขอความร่วมมือ บุคคลัท่วไป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของร้านกาแฟสด คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตามลิงค์นี้ (คลิก)
ประกาศ: 5 ก.พ. 2558

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินการบริการของร้านถ่ายเอกสาร

ขอความร่วมมือ บุคคลัท่วไป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของร้านถ่ายเอกสาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตามลิงค์นี้ (คลิก)
ประกาศ: 5 ก.พ. 2558