• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

ประกาศสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Assistant Professor) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร (Curriculum Vitae)
ประกาศ: 17 ก.ค. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร (1 ทศวรรษพัฒนาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)

1 ทศวรรษพัฒนาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ: 22 มิ.ย. 2558