• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

วิดีโอกระบวนวิชา 140103 การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย

วิดีโอกระบวนวิชา 140103 การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย ตามลิงค์นี้ (คลิก)
ประกาศ: 16 ก.พ. 2558

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินการบริการของร้านกาแฟสด

ขอความร่วมมือ บุคคลัท่วไป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของร้านกาแฟสด คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตามลิงค์นี้ (คลิก)
ประกาศ: 5 ก.พ. 2558

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินการบริการของร้านถ่ายเอกสาร

ขอความร่วมมือ บุคคลัท่วไป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของร้านถ่ายเอกสาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตามลิงค์นี้ (คลิก)
ประกาศ: 5 ก.พ. 2558


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) Peace and Human Security in Asia ณ Nagasaki University

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Jan 24, 2015

เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารประกอบการสมัคร (คลิกดูรายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์งาน "ASEAN Career Fair with Japan n Singapore 2015"

ศึกษาดูงาน Jan 24, 2015

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนค่าเข้าร่วมงาน (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศสิงคโปร์) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะปิดรับสมัคร
(ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 - 17.00 น. ณ Singapore Expo ประเทศสิงคโปร์)